Struktura Udruge

Skupština

Skupština Udruge Hyla najviši je organ upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni i počasni članovi Udruge. Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje. Na redovnim sjednicama Skupštine podnose se godišnji izvještaji o radu i financijski izvještaji te donose programi rada za sljedeću godinu. Skupština bira dva člana Upravnog odbora.

 

Upravni odbor

Upravni odbor izvršno je tijelo udruge i sastoji se od tri člana, koji moraju biti redovni članovi Udruge, s mandatom od dvije godine. Upravni odbor čine tri člana, od kojih dva bira Skupština neposrednim glasovanjem, a treći je član predstavnik zaposlenika i njega bira Vijeće zaposlenika.

 

 

dragica

 

 Rođena je 29. rujna 1982. godine u Varaždinu. Već u OŠ Veliki Bukovec istakla se na državnim natjecanjima iz programiranja, a prirodoslovne težnje nakon završene Prve Gimnazije u Varaždinu usmjerava upisom na biologiju, PMF, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2006. godine s temom „Populacija riječne kornjače (Mauremys rivulata) iz lokve u Majkovima" (mentor: prof. Tadić). Zaposlila se 2007. godine kao prvi zaposlenik u Udruzi Hyla, radeći na institucionalizaciji Udruge u sektoru zaštite prirode u Hrvatskoj. Doktorirala je 2014. godine s doktorskom disertacijom „Oblik vimena, muznost i genetička raznolikost istarske ovce" (mentor: prof. Džidić). Od 2008. godine radi na Agronomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u provođenju nastave na kolegijima Uvod u SAS i R, Programiranje u programima SAS i R, Povijest poljoprivrede, Kvantitativna genetika, Populacijska genetika, Osnove oplemenjivanja domaćih životinja, Osnove laktacije i strojne mužnje, Molekularna genetika životinja i Citologija.

2004-2008 bila je predsjednica Udruge Hyla, a 2008-2015 predsjednica Nadzornog odbora. Član je i Hrvatskog biometrijskog društva. Herpetološki interesi uključuju kornjače i žabe, osobito riječnu kornjaču, čiji program monitoringa u Hrvatskoj je pokrenula, te problematiku stradavanja na cestama za vrijeme proljetnih migracija. Znanstveni interesi su biološka i genetska raznolikost populacija, izolirane populacije, korištenje geografske informacije u genetici, morfometrija i biologija laktacije. Pregled autorskih radova i knjiga je raspoloživ u CROSBI bazi (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303754).

 

e-mail: salamon.d (at) gmail.com

 

 

vilaj

 

Rođen je 16. siječnja 1988. godine. Nakon završene Prve gimnazije Varaždin 2006. godine upisuje studij biologije i kemije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija počinje s aktivnim istraživanjem vodozemaca i gmazova kao član herpetološke sekcije studentske udruge BIUS s kojom je sudjelovao na nekoliko edukacijsko - istraživačkih kampova. Također, kao član Udruge Hyla sudjelovao je na desetak projekata vezanih za zaštitu i istraživanje te monitoring vodozemaca, gmazova i njihovih staništa. U to vrijeme, osim herpetologijom, bavi se i stjenicama (Heteroptera). Diplomirao je 2012. s temom rada: Riđovka, Vipera berus (Squamata, Viperidae) u Hrvatskoj: populacijska ekologija, preferencija mikrostaništa i termoregulacija. Od tada je zaposlen kao nastavnik biologije i kemije u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin, a u to vrijeme održao je veliki broj predavanja i radionica s ciljem popularizacija vodozemaca i gmazova. Također, zaposlenik je i dvaju Centara izvrsnosti Varaždinske županije, onog iz biologije, ali i kemije.

U 2013. vodi projekt inventarizacije Varaždinske županije, a 2014. godine sudjeluje na projektu istraživanja žute poljarice (Dolichophis caspius) na području Lastovskog otočja. Iste godine započinje s istraživanjima na projektu integracije u EU Natura2000 (NIP) na inventarizaciji herpetofaune kao voditelj istraživanja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-Križevačke županije. U sklopu dvanaestog Hrvatskog biološkog kongresa sudjeluje na Prvom balkanskom herpetološkom kongresu s prezentacijom plakata. Tijekom 2015. godine proširuje interese na skupinu vretenaca (Odonata). Krajem godine izrabran je za člana Upravnog odbora Udruge Hyla. Objavio je 5 publikacija u znanstvenim časopisima u području herpetologije.

e-mail: vilaj22 (at) gmail.com

   

Direktor


 

ivona slika

 

Rođena je 24. travnja 1986. godine u Zagrebu. U 2005. upisuje preddiplomski studij biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu te nastavlja studiranje na diplomskom studiju Ekologija zaštite prirode – modul Kopno, gdje je i diplomirala 2012. godine na temi vezanoj za vrstu Vipera ursinii macrops. U Udrugu Hyla se uključila 2007. godine te je 2012. izabrana za dopredsjednicu Udruge Hyla i tu dužnost obnaša i danas. Kroz Udrugu djeluje na velikom broju projekata vezanih za zaštitu i istraživanje te monitoring vodozemaca, gmazova i njihovih staništa. Tijekom godina vodila je nekoliko projekata inventarizacije i zaštite vrsta, a unutar Udruge bavi se i administrativnim pitanjima vezano za rad Udruge. Također administrator je na Projektu zaštite čovječe ribice – PROTEUS. Od 2014. sudjeluje na projektu integracije u EU Natura2000 (NIP) kao „supporting expert" za područje herpetofaune. Dobitnica je stipendije – Rufford small grant u 2014. za projekt na vrsti V.urisnii macrops u BiH, a tijekom 2015. godine upisala je i poslijediplomski studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na radionici za IUCN kriterije i kategorije u Pragu na kongresu ECCB te radionici za "Adaptive management – using CMS Open Standards for the Practice of Conservation" – Ribaritsa, Bugarska (BBF, CCNet Europe). Završila je i tečaj za izradu, dijeljenje i korištenje geoinformacija i karata kroz ArcGIS platformu - ArcGis II: Essential workflows (Gis Data). Kroz studij proširuje interese na dnevne leptire i kornjaše te je koautor na nekoliko znanstvenih radova za ove skupine, kao i na desetak znanstvenih radova za područje herpetofaune.

 

e-mail: ivona.burich (at) hhdhyla.hr; ivona.burich (at) gmail.com

 

Zaposlenici

boris slika

Rođen je 26. prosinca 1982. godine. Tokom rada kao asistent logistike u Unilever Hrvatska d.o.o. i Prodis d.o.o. postaje članom Udruge Hyla te 2008. prestaje s radom i upisuje studij Znanosti o okolišu na Biološkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. Kao student surađuje s Upravom za zaštitu prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te Državnim zavodom za zaštitu prirode. Aktivno se baveći terenskim istraživanjima vodozemaca i gmazova postaje voditeljem Herpetološke sekcije BIUSa (Udruga studenata biologije), paralelno i članom Upravnog odbora Udruge Hyla, a 2012. je izabran za predsjednika Udruge Hyla. Sudjeluje na velikom broju projekata vezanih za zaštitu i istraživanje te monitoring vodozemaca, gmazova i njihovih staništa. U 2011. i 2012. vodi projekt inventarizacije herpetofaune na području Jezera kod Njivica na otoku Krku. U 2013. vodi projekt inventarizacije Varaždinske županije te iste godine započinje istraživanja žute poljarice (Dolichophis caspius) na području Lastovskog otočja, otoka Oliba i Baranje, a od 2014. sudjeluje na projektu integracije u EU Natura2000 (NIP) na inventarizaciji herpetofaune kao voditelj istraživanja za područje Gorskog kotara i Like. Tokom godina proširuje interese na dnevne leptire i kornjaše te radi na terenskim istraživanjima ovih skupina kao član Udruge BIOM. U 2013. sudjeluje na projektu Istraživanje i inventarizacija biološke raznolikosti na području značajnog krajobraza „Zelenjak–Risvička i Cesargradska Gora" kao voditelj istraživanja dnevnih leptira. Autor je ili koautor na znanstvenim radovima iz područja herpetologije (9) i entomologije (4).

e-mail: boris.laus.pmf (at) gmail.com

 

 

 

 

 

toni slika2

 

 

Rođen je 27. prosinca 1986. godine u Puli. Prva ozbiljnija istraživanja započeo je u srednjoj školi, kada je provodio istraživanje gmazova i vodozemaca te leptira središnje istre i planine Učke. Nakon završene srednje škole upisuje Prediplomski studij biologije, a zatim i magistarski studij Zoologije na Prirodoslovno – matematičnom fakultetu u Zagrebu. Nakon pridobljenog zvanja magistra eksperimentalne biologije na sveučilištu u Zagrebu 2010. godine, na temu „Biogeografske i ekološke značajke sovica (Lepidoptera: Noctuidae) središnje Istre", zaposlio se na Institutu za bioraznolikost u Izoli, Slovenija, gdje je sudjelovao na nekoliko istraživačkih projekata vezanih za bioraznolikost krša. Istovremeno upisuje i doktorski studij Ekoloških znanosti na Sveučilištu u Mariboru, gdje je 2014. godine doktorirao s temom naziva „Filogeografija i populacijska biologija sivog puha na Jadranskim otocima". Od sredine lipnja 2014. zaposlen je u Udruzi Hyla, gdje sudjeluje na izvedbi projekta integracije EU Natura2000 (NIP herpetofauna).
U vremenu studija i nakon njega, sudjelovao je i provodio istraživačke i inventarizacijske projekte na leptirima, kornjašima, vretencima te gmazovima i vodozemcima Istre, Baranje, Zagreba, Hrvatskog zagorja te nekoliko lokacija u Dalmaciji. Ponajviše ga zanimaju biogeografija, distribucija i ekologija vrsta. Svojim radom prvenstveno želi doprinijeti boljem poznavanju faune Hrvatske, ali i Balkana, radi čega aktivno sakuplja obilan entomološki materijal kojega pohranjuje u privatnu entomološku zbirku. Autor je tridesetak znanstvenih i stručnih radova na temu mamologije, entomologije i herpetologije.

e-mail: koren.toni1 (at) gmail.com

 

 

 

foto Ana Stih 

 

Rođena je 20. siječnja 1987. godine u Zagrebu. Godine 2005. upisala je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer biologija. Tijekom studiranja 3 godine bila je član studentske udruge Bius. U sklopu udruge upoznala se s faunom vretenaca, a posebnu pažnju privukli su joj sitni sisavci koji su kasnije postali i tema njezinog diplomskoga rada ("Fauna sitnih sisavaca Hrvatskoga zagorja"). Osim Udruge Bius bila je i član Udruge Hyla te je kao član terenskog tima ukupno sudjelovala na 5 projekata. Nakon završenog fakulteta tri je mjeseca odrađivala stručnu praksu u laboratoriju za mutagenezu (UNESP fakulet, Brazil). Godine 2013. upisala je tečaj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe na Sveučilišnom centru u Koprivnici te primila potvrdu o stečenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj naobrazbi. Tijekom 2013. godine primljena je na stručno osposobljavanje u Udruzi Hyla. U Udruzi je stekla iskustvo vođenja projekata ("Projekt zaštite riječne kornjače, Mauremys rivulata", "Typhlops - istraživanje zmije sljeparice na Dugom otoku", Monitoring zelene krastače i gatalinke Parka prirode Telašćica") te pisanja izvještaja. Sudjelovala je i na projektu integracije EU Natura2000 (NIP herpetofauna). Njezin su interes također vretenca te je od 2011. godine bila voditelj šest istraživanja kojima se popisivala fauna vretenaca na području Hrvatske, a tijekom 2015/2016. bila je i član terenskog tima na projektu integracije EU Natura2000 (NIP odonata). Godine 2014. upisuje poslijediplomski studij biologije na PMF-u u Zagrebu s temom "Distribucijska, populacijska i ekološka istraživanja riječne kornjače, Mauremys rivulata u Hrvatskoj". Autor je ili koautor na 6 znanstvenih radova iz područja entomologije (leptiri i vretenca) te autor jedne knjižice.

e-mail: ana.stih2 (at) gmail.com

 

petra slika

Rođena je 11. srpnja 1978. godine u Zagrebu. Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografski odsjek, smjer Fizička geografija sa geoekologijom, pod mentorstvom dr.sc. Buzjak na temu: Geomorfološka i hidrološka obilježja izvora Zagorske Mrežnice. Dobitnica je rektorove nagrade 2010. za rad: Uloga speleoronilačkih istraživanja u istraživanju i zaštiti potopljenih špilja (primjer Pećine -Veliko vrelo). Godine 2011. upisala doktorski studij iz Karstologije na Univerzi Nova Gorica, Inštitut za raziskovanje krasa Postojna. Zaposlena kao stručni suradnik za speleološka i speleoronilačka istraživanja vezana uz čovječu ribicu, ali i drugu špiljsku faunu. Sudjelovala na preko 30 projekata vezanih za istraživanja krša i faune. Njezin rad uključuje istraživanje morfologije i geneze speleoloških objekata, posebice freatskih, fotografiranje, video-snimanje i topografsko snimanje speleoloških objekata te svi drugi specijalistički radovi pod vodom. Završila obuku za implementaciju, menagment i pripremu projekata za EU fondove. Instruktor je ronjenja, trimix-ronioc, cave-diver, rebreather-diver, speleolog, član Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb. Dobitnica je nagrade Hrvatskog planinarskog saveza za najveće postignuće u 2013.godini zbog sudjelovanja u ekspediciji „Lukina jama 2013-sifon". Odžala je 7 predavanja na stručnim skupovima, 4 prezentacije postera na kongresima, 10 članaka u stručnim časopisima.

e-mail: petrakovkon1 (at) gmail.com

 

katarina slika

Rođena 12. srpnja 1988. godine u Zagrebu. Dipolomirala 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i to na diplomskim studiju Eksperimentalne biologije, modul Zoologija. Diplomski rad pisala u sklopu projekta „Projekt zaštite čovječje ribice u Hrvatskoj" sa temom „Rasprostranjenost i zaštita vrste Proteus anguinus Laurenti, 1768 u Hrvatskoj". Više godina je bila član ornitološke sekcije BIUS-a. U Udruzi Hyla član je od 2011. godine kada je započela pisanje svog magistarskog rada uz pomoć djelatnika Udruge Hyla. Član je PDS Velebita (2011) i Speleološkog odsjeka Velebit (2013). Položila je R1 tečaj ronjenja 2015. godine na Braču. Sudjelovala je na 11. Hrvatskom biološkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem (2012), na 22 Međunarodnom biospeleološkom kongresu u Meksiku (2014) i na 12. Hrvatskom biološkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem (2015). Kroz sudjelovanje na projektu zaštite čovječje ribice stekla je iskustvo terenskih istraživanja te pripreme i razrade istraživanja. U sklopu Rufford fondacije dobivene od strane Bosansko-herpetološkog udruženja Atra u 2015. godini odrađivala je dio terenskih istraživanja na crnom daždevnjaku (Salamandra atra) u Gorskom kotaru. Vodila je speleološka i biospeleološka istraživanja ponora Jasena u Vrgorcu (2015). Sudjeluje na brojnim drugim speleološkim i biospeleološkim istraživanjima na području NP Krka, Like, Gorskog kotara i Istre.

e-mail: katarina.koller (at) gmail.com

 

mladenzadravec

 

Mladen Zadravec stručni suradnik je u Udruzi Hyla, u Zagrebu. Rođen je 2. lipnja 1989. godine u Zagrebu. Ima preko 12 godina iskustva rada na terenu na području biologije. Počeo je raditi sa zmijama i ostalim gmazovima i vodozemcima 2004. godine, a od 2009. se počeo baviti i kornjašima. Aktivno je sudjelovao u više od 20 projekata i vodio osam. Tijekom 2011. i 2012. bio je voditelj Sekcije za kornjaše Udruge studenata biologije – „BIUS". Sudjelovao je i u Projektu integracije u EU Natura 2000 – NIP, kao voditelj jedne ekipe za inventarizaciju gmazova i vodozemaca. Diplomirao je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u Zagrebu, čime je završio diplomski studij eksperimentalne biologije. Diplomski je rad izradio na poskoku: "Biologija poskoka Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) u kamenolomu Bizek". Objavio je 12 članaka u znanstvenim časopisima, uključujući popis vrsta hrvatskih bubamara („First checklist of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Croatia along with new faunistical records") te je sudjelovao na pet kongresa, s ukupno tri usmene i sedam posterskih prezentacija. Trenutačno radi na identifikacijskom kjuču i popisu vrsta porodice Silphidae u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te na popisu vrsta hrvatskih zlatica (Chrysomelidae), s ključevima za identifikaciju nekih rodova.

 

e-mail: mladen.z123 (at) gmail.com 

 

makvujanovic

 

Mak Vujanović stručni je suradnik u Udruzi Hyla. Rođen je 21. 2. 1991. godine u Puli, a opću gimnaziju završio je u Slatini. Diplomirao je u veljači 2015. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, čime je završio diplomski studij Znanosti o okolišu, a pripravnikom u Hyla-i postao je krajem svibnja iste godine. Tema diplomskog rada bila mu je: „Procjena ugroženosti faune vodozemaca i gmazova Hrvatske i Bosne i Hercegovine uz definiranje značajnih herpetoloških područja". Usmeno izlaganje na istu temu održao je u rujnu 2015. na 12. Hrvatskom biološkom kongresu u sklopu Prvog balkanskog herpetološkog simpozija. Tijekom 2014. bio je član Udruge studenata biologije – BIUS gdje je bio aktivni član sekcije za edukaciju s kojom je sudjelovao na brojim manifestacijama u Zagrebu poput znanstvenog piknika, festivala znanosti, istraživačko-edukacijskog projekta „Grabovača 2014", te edukacijama u Dječjem domu I. G. kovačić i Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj.

U Hyli je kao pripravnik stjecao potrebna terenska iskustva, pomagao u izvedbama projekata (monitoring čančare na otoku Mljetu, NIP projekt, projekt LOKNA na Krku itd.), promovirao udrugu kroz medije i obajvljivao sadržaje na web stranici udruge, održavao radionice na događajima poput Krapinjona, Znanstvenog piknika, Reptilomanije itd., održao edukacijske izlete s turopoljskom udrugom skauta TUR te je održao i višednevnu radionicu za djecu na temu čovječje ribice i podzemlja u sklopu Jame Baredine.

Od 1.9. stručni je suradnik u Hyli, gdje je usredotočen na izvedbu edukacijskih aktivnosti poput radionica, predavanja i sudjelovanja na raznim manifestacijama te edukacijskih projekata, koordinaciju volontera i promociju udruge kroz medije. Skupja znanja i vještine vezanih za neke nedovoljno istražene vrste herpeto ali i entomofaune u Hrvatskoj, te sudjeluje u terenskim istraživanjima.

Zanimanje za živi i neživi svijet oko njega počelo je u ranoj dječjoj dobi, kad je svakodnevno gutao enciklopedije i radoznalo istraživao svoju okolinu. Tijekom studiranja otkrivao je sve više o okolišu koji ga okružuje i shvatio je ogromnu ulogu edukacije u današnjem svijetu i prenošenja znanja na mlađe uzraste. Pred kraj studiranja počeo se zanimati za vodozemce i gmazove, ali uvijek ima želju naučiti što više toga o cjelokupnim živim i neživim sastavnicama našeg planeta, a pogotovo o njihovoj povezanosti, te prenijeti to znanje djeci, ali i odraslima.
U slobodno vrijeme strastveni je filmofil, pub kvizaš, boardgame entuzijast i tegestolog.

 

e-mail: mak.vuj (at) gmail.com 


 Bivši zaposlenici

 

 

Budi

 

Marko Budić rođen 1. studenog 1985. diplomirao je 2013. godine na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom diplomskog rada „Kristalokemijske karakteristike minerala danburita". Rad je izrađen na Mineraloško-petrografskom zavodu Geološkog odsjeka pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bermanca. Speleološku školu završio je 2005. godine u Speleološkom odsjeku HPD-a Željezničar, a alpinističku školu 2006. godine u Alpinističkom odsjeku PDS Velebit u Zagrebu. Član Hrvatske gorske službe spašavanja postao je 2010. godine te je 2012. godine položio ispit za gorskog spašavatelja.

 

Početkom svibnja 2014. godine primljen je na program stručnog osposobljavanja u Udruzi Hyla. S obzirom na speleološka znanja, unutar Udruge Hyle primarno se bavio radom na projektu „PROTEUS – projekt zaštite čovječje ribice" u skolpu kojeg je sudjelovao u monitoringu čovječje ribice u nizu speleoloških objekata te u ostalim terenskim istraživanjima i kabinetskim aktivnostima. Također, sudjelovao je u realizaciji drugih speleoistraživačkih projekata u NP Krka. Uz to u udruzi aktivno sudjeluje i u provedbi drugih projekata vezanih uz herpetofaunu: Istraživanje populacije, areala i monitoring ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) u Parku prirode Papuk; Monitoring (praćenje stanja) velikog vodenjaka – Triturus carnifex i velikog dunavskog vodenjaka –Triturus dobrogicus na području kontinentalne biogeografske regije u Republici Hrvatskoj; NIP – inventarizacija herpetofaune na području masiva Dinare te šire okolice Bosiljeva.

 

e-mail: marko.budic(at) gmail.com

 

senka foto

 Rođena 20. studenog 1988. godine. Diplomirala je 2013. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu s temom rada: Reproduktivne značajke živorodne gušterice (Zootoca vivipara Lichtenstein, 1823). Tijekom fakultetskog obrazovanja, bila je voditeljica herpetološke sekcije studentske udruge BIUS s kojom je sudjelovala na nekoliko edukacijsko-istraživačkih kampova (Zrmanja 2010, Hvar 2011, Dinara 2012, Cres 2013). Članica je i Udruge Hyla s kojom je sudjelovala je na terenskim istraživanjima (Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na Lastovskom otočju, Projekt zaštite planinskog žutokruga Vipera ursinii, Istraživanje populacije, areala i monitoring ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) u Parku prirode Papuk...) te kongresima s usmenim izlaganjima iz herepetologije (11. Hrvatski biološki kongres 2012. godine u Šibeniku i 8. Međunarodni simpozij gušterica (Lacertidae) Mediteranskog bazena 2013. godine u Kopru, Slovenija). Početkom svibnja 2014. godine započela je stručno osposobljavanje u uredu HHD – Hyla. Trenutno sudjeluje u izvedbi projekta integracije EU Natura2000 (NIP herpetofauna).

 

 

bojan-lep

 

Nakon tri godine preddiplomskog studija Znanosti o okolišu (2009) na Biološkom odsjeku završio sam Geologiju zaštite okoliša na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Moja područja interesa su hidrogeologija, geokemija (naftna), zaštita okoliša, paleontologija i GIS tehnologije. Stručno osposobljavanje sam odradio u Geoaqua d.d. (Zagreb, Hrvatska) u poljima hidrogeologije i strukturne geologije (2013-2014). Danas radim u Hrvatskom herpetološkom društvu HYLA kao administrator za vodozemce i gmazove u sklopu Nacionalnog inventarizacijskog projekta.
Kao geolog zaštite okoliša osiguravam geološki kontekst za različite biološke projekte i GIS podršku (organizacija terenskog rada, georeferenciranju podataka, prostornoj analizi podataka itd.) 

 

fotka-Duko

 

(dr. sc. prirodne znanosti, znanstveno polje biologija) (rođen 5. prosinca 1982.) – bivši direktor Hrvatskog herpetološko društvo Hyla i predsjednik Hrvatskog instituta za biološku raznolikost. Dio radnog vremena zaposlen i u Institutu za istraživanje i razvoj održivih ekosustava (IRES). Njegov rad uključuje različite aspekte istraživanja riba, vodozemaca i gmazova, kao što su biogeografija, ekologija, morfologija, taksonomija, filogeografija, zaštita, itd. Poslije diplomski studij biologije je započeo 2009. godine i uspiješno obranio doktorsku disertaciju iz područja biogeografije i preklapanja niša kod zmija otrovnica u listopadu 2013. Radno iskustvo stekao je radom u Državnom zavodu za zaštitu prirode kao stručni suradnik za kralješnjake (2008. - 2012.). Tijekom tih 5 godina radio je na izradi drugog izdanja Crvene knjige vodozemaca i gmazova Hrvatske te kao ekspert u izradi Natura 2000 ekološke mreže u Hrvatskoj (važna područja za vodozemce i gmazove). U 2009 i 2010 je također vodio vodozemaca i reptila inventar projekt graničnom rijeke Une . Tijekom karijere bio je voditelj 12 projekata za zaštitu biološke raznolikosti, te nekih od najdužih projekata monitoringa herpetofaune u Hrvatskoj: šest godina (2007. – 2012.) praćenja Vipera ursinii macrops i Vipera ammodytes u Hrvatskoj (NP Paklenica), četiri godine (2009. – 2012.) praćenje Ablepharus kitaibelii na području PP Papuk. Tijekom 2012. i 2013. bio je angažiran kao key ekspert za herpetofaunu na međunarodnom MANMON projektu (NATURA2000 menadžment i nadzor u Hrvatskoj). Dušan je glavni urednik znanstveno-stručnog časopisa HYLA - herpetološki bilten, te je recenzent u pet međunarodnih časopisa. Ujedino je autor četiri knjige i 31 znanstvenog rada iz područja ihtiologije i herpetologije. Pohađao je brojne znanstvene kongrese sa oralnim prezentacijama (19) i posterima (5). 

 

Joomla templates by a4joomla